صفحه اصلي > درباره شرکت > آیین نامه ها و بخشنامه ها > آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت 

آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت

 

 فصل اول

متقاضی و قبول تقاضای تلفن

 • (1-1) توضیح ماده 1 : متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی است که ضمن تنظیم فرم اشتراک تلفن ، مبلغ هزینه اتصال را واریز و کلیه مدارک مربوط به ثبت نام را تکمیل و ارائه نموده و شماره نوبت به وی اختصاص می یابد .
 • (1-2) اسناد معتبر برای اشخاص حقیقی ، الزاماً کارت ملی بهمراه شناسنامه یا گذرنامه و برای اشخاص حقوقی خصوصی تصویر آگهی مندرج در روزنامه رسمی ، آگهی تغییرات که بیش از دوسال از مدت آن نگذشته باشد و یا ارائه گواهی از اداره ثبت شرکتها ، گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی با معرفی نامه شرکت و امضاء مجاز و جهت اشخاص حقوقی دولتی ، تقاضا و معرفی نامه کتبی با امضاء با لاترین مقام اجرائی سازمان مربوطه و برای مساجد و حسینیه ها و یا موقوفات و مکانهای
  عام المنفعه درخواست متولی یا هیات امناء مورد قبول می باشد .
 • (1-3) فرم اشتراک می تواند از طریق سیستم ثبت نام اینترنتی نیز تکمیل گردد .
 • (1-4) تقاضای ثبت نام در دفتر نوبت و یا ثبت الکترونیکی با اختصاص ردیف نوبت با رعایت ماده 1 آیین نامه منظور و ثبت می گردد .
 • (1-5) پاسخگو موظف است مشخصات متقاضی را براساس مدارک معتبر ( فیش پرداختی ، کارت ملی بهمراه شناسنامه ) با مندرجات فرم اشتراک کنترل نموده و در صورت عدم مغایرت ، تصاویر مدارک ابرازی را با ذکر نام و مشخصات خود امضاء و در پرونده ضبط نماید و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت قبل از ضبط مدارک در پرونده نسبت به رفع آن اقدام نماید .
 • (1-6) مدارک تکمیلی جهت تشکیل پرونده تلفن عادی شامل : فرم اشتراک ، فیش پرداخت هزینه اتصال و تصویر اسناد معتبر در بند 1-2 می باشد .
 • (1-7) نشانی ذکر شده در فرم اشتراک آدرس تقاضاي محل نصب تلفن خواهد بود .
 • (1-8) مشترک می تواند علاوه بر نشانی محل نصب تلفن ، آدرس دیگری را جهت ارسال قبض کارکرد تلفن و سایر مکاتبات اعلام و کتباً درخواست نماید .

توضیح ماده 2:

(2-1) قبول تقاضا بر اساس آگهی عمومی مندرج در جراید یا اطلاعیه و یا طرق مقتضی انجام می پذیرد . 

(2-2) پذیرش مستمر یعنی انجام  ثبت نام تلفن  بطور مستمر با باز  بودن  دفتر نوبت( سیستم نوبت )

(2-3 ) موارد خاص شامل ثبت نام بصورت خاص با مدت زمان محدود می باشد .

(2-4 ) پذیرش تقاضای ثبت نام در کلیه موارد فوق بر اساس کروکی مرز خدمات تلفنی یک مرکز که با توجه به دستور العملهای مربوطه تهیه و در  اختیار      هر یک از مراکز تلفن قرارمی گیرد انجام می پذیرد .

(2-5 ) چنانچه مرز خدمات  تلفنی از مرز خدمات  شهری  تجاوز  نماید ، ملاک پذیرش تقاضا مرز خدمات تلفنی برابر مقررات مربوطه خواهد بود .

 (2-6 ) ثبت  در نوبت ( سیستم نوبت ) برای متقاضیان  با  پذیرش  مستمر  بر اساس آخرین ردیف نوبت تاریخ روز انجام می پذیرد .

(2-7) کلیه تلفن ها اعم از عادی ، مجوزی ( دستوری ) ، سرویس اداری مخابرات  سرویس نصب در منزل کارکنان مخابرات ، موقت ، همگانی و تلفن های 
    رایگان می باید در دفتر نوبت ( سیستم نوبت ) ثبت گردد .

توضیح تبصره 1 :

         منظور از مجوز اقامــت برای اتباع بیگانه ، کارت شناسايی معتبر ( کارت هویت ویژه اتباع خارجی صادره از استانداری محل سکونت متقاضی ) و       گذرنامه معتبر ( دارای پروانه اقامت صادره از نیروی انتـظامی و یا کارت هویت ) است که از سوی اداره امور اتباع بیگانه صادر شده و اعتبارآن به اتمام نرسیده باشد . ضمناً اخذ تصویرمدرک فوق جهت ضبط در پـرونده الزامی است .

 توضیح تبصره 2 :

          تقاضای تلفن ، ثبت نام  تلفن  و اشتراک بنام بیش از یک نفر و بصورت  مشاع  ممنوع می باشد .

توضیح تبصره 3 :

         چگونــگی واگذاری تلفـــن با توجه به تکنولــوژی سیستم های Access و سیستم های انتقال pcmx و تعداد آن نیز بر مبنای دستور العمل  ارتباط   

         غیرمجاز بین الملل ( از قبیل termination و . . . ) بنا به صلاحدید ، شرکت  مخابرات استان تعیین می گردد .

 تبصره 4 : توضیح ندارد .

 توضیح ماده 3 :

3-1) تغییر نشانی فیش توسط متقاضی یا قائم مقام  قانونی و یا نماینده  قانونی وی با ارائه مدارک معتبر در محدوده مرز خدمات تلفنی از یک مرکز به مرکز  دیگر در صورتی انجام می پذیرد که پس از تکمیل فرم درخواست مربوطه در هنگام تقاضا امکانات فنی در مرکز مقصد موجود باشد و در این صورت نوبت متقاضی به آخرین ردیف نوبت روز مرکز جدید اختصاص خواهد یافت .
 3-2 ) تغییر نشانی فیش با تکمیل فرم درخواست مربوطه ( فرم درخواست تعویض آدرس فیش ) انجام پذیر است .

    3-3 ) تغییر نشانی فیش تلفن با رعایت بند 1-5 و با ارسال پرونده متقاضی همراه  با فرم در خواست وی به مرکز مقصد انجام می پذیرد و مرکز جدید آخرین ردیف نوبت روز تحویل پرونده را بر روی آن درج می نماید .

3-4) مرکز مقصد پس از تعیین ردیف نوبت جدید ، طی مکاتبه ای ردیف  نوبت قدیم  و جدید را به مرکز قدیم و امور مالی اعلام می نماید .

3-5 ) در صورت  انصراف متقاضی از تغییر نشانی  فیش ، چنانچه  در مقصد ردیف  نوبت  جدید اختصاص  نیافته باشد ،  ردیف  نوبت  قبلی در مرکز مبدا محفوظ خواهد بود ، در غیر اینصورت در مبدا همانند یک فیش انتقالی ، ردیف نوبت جدید به وی اختصاص خواهد یافت .

توضیح تبصره 1 :

1-1) تغییر نشانی فیش در محدوده یک مرکز ، بدون تغییر ردیف نوبت آن تنها با قرار گرفتن درآخرین ردیف پست و کافو محل جدید پس از تکمیل فرم درخواست مربوطه توسط متقاضی و رعایت بند 1-5 انجام می گیرد .

2-1) تعداد دفعات درخواست تغییر نشانی فیش محدودیت ندارد .

3-1 )چنانچه تغییر نشانی فیش به خارج از مرز خدمات تلفنی باشد هزینه های  مربوط ( خارج از مرز ) در زمان دایری اخذ می گردد .

توضیح تبصره 2 :

         در صورتیکه برای محل اولیه متقاضی سیم کشی انجام شده باشد و  متقاضی تقاضای تعویض نشانی نماید با اخذ هزینه تغییر مکان برابر ماده3

         تبصره 2 و دستور العمل اجرای مربوطه نسبت به تعویض نشانی فیش اقدام خواهد شد .

  

فصل دوم :

سیم کشی و دایری تلفن

توضیح ماده 4 :

4-1 ) منظور از حق تقدم ، ردیف نوبت ( سیستم ) حق تقدم واحد واگذاری است .

4-2 ) حداکثر 3% زوج کابل موجود برای موارد اضطرار رزرو و توسط رئیس مرکز مجوز استفاده آن صادر می گردد .

4-3 ) طول سیم کشی هوایی در داخل مرز حداکثر 300 متر ، در حاشیه مرز حداکثر 700 متر بدون هزينه و در خارج از مرز حداکثر 2000 متر بوده با اخذ

 هزينه و بیش از آن ممنوع می باشد .

4-4 ) متراژ سیم کشی در عرض معابر تا 12 متر و با احتساب عرض پیاده روی دو طرف تا 14 متر با مجوز رئیس مرکز انجام پذیر است .

4-5 ) عبور عرضی از عرض بزرگ راهها و خیابان های با عرض بیش از متراژ مندرج در بند 4-4 ، با عبور کابل زمینی بصورت استاندارد و با اخذ
                 مجوزهای لازم ممکن بوده و عبور هوایی ممنوع می باشد .

4-6 ) شرکت مکلف است تمام هم خود را جهت ایجاد امکانات فنی برای اجابت تقاضای متقاضیان بعمل آورد و بدین ترتیب احداث شبکه لازم در داخل   

  مرز خدمات تلفنی جهت دایری فیش های پذیرش شده بر اساس برنامه توسعه   شرکت بدون دریافت هر گونه هزینه اضافی بر عهده شرکت مخابرات بـوده  و کلیه اماکن اعم از مسکونی ( محصور یا غیر محصور ) ،  مجتمع ها  ( پاساژها و . . . ) ، تجاری ، دولتی ، عام المنفعه به هر تعداد طبقه و واحد ، مشمول این بند دستور العمل اجرایی خواهد بود . بديهي است درراستاي اجابت خدمات  فوق ، شركت مي تواند در صورت لزوم نسبت به نصب وسايل مخابراتي در  طول شاهراهها و معابر و اماكن عمومي و خصوصي تا آنجائيكه موجب  زيان و سلب استفاده متعارف نشود ، اقدام نمايد .

4-7 ) تعویض و جایگزینی سیم کشی هوایی و کابل کشی داخل و خارج از مرز که بر اثر حوادث احتمالی یا اتمام عمر فنی غیر قابل استفاده می گردند بر  

         عهده شرکت مخابرات می باشد .

توضیح تبصره 1 :

1-1) در هنگام تحویل بوق به نشانی متقاضی يا قائم مقام وي می بایست ضمن درج مشخصات تحویل گیرنده شامل نام ، نام خانوادگی و نسبت آن با متقاضی ، تاریخ تحویل بوق و امضاء وی در قسمت مربــوطه بـر روی  فـرم اشتراک توسط تحویل دهنده اخذ گردد .

2-1) در صورتیکه در نشانی متقاضی کسی ساکن نباشد توسط شرکت با ارسال  اخطار کتبی یک ماهه درخواست مراجعه و تعیین تکلیف شده و در صورت  عدم مراجعه نسبت به تخصیص امکانات فنی به اشخاص در نوبت اقدام گردد .

3-1 ) در صورت عدم مراجعه متقاضی در زمان مورد نظر ( 1 ماه ) فیش مزبور از تعهدات شرکت خارج گرديده و در صورت مراجعه مجدد متقاضي و وجود امكانات ( مطابق فيش مجاز ) نسبت به دايري فيش اقدام خواهد شد .

 تبصره 2 : توضيح ندارد

توضيح تبصره3 :

 4-11 ) تبصره 3: استرداد هزینه اتصال پس از سیم کشی و قبل از دایری  شمول  کسر هزینه سیم کشی ، هزینه خارج از مرز و سایر هزینه های

        قانونی ( مالیات و عوارض ) خواهد بود  .

 

فصل سوم :

تغییر نام ، تغییر مکان ، تغییر نام و مکان توام و تعویض شماره تلفن

 مشترك گرامي تغيير نام تلفن منوط به تنظيم سند قطعي در مراكز تلفن يا دفاتر اسناد رسمي مي باشدو تنظيم ساير اسناداز قبيل وكالتنامه يا مبايعه نامه سند انتقال تلفن محسوب نمي شود  

توضیح ماده 5 :

5-1 ) اخذ تصویر مدارک معتبر از انتقال گیرنده يا قائم مقام قانونی و یا نماینده  قانونی وی و رویت و تائید نمودن آن مطابق بند 1-5 توسط پاسخگو و ضبط آن در پرونده الزامی است .

5-2 ) اخذ تصویر مدرک معتبر از انتقال دهنده نیاز نمی باشد مگر در مواردی که اصلاحاتی صورت گرفته باشد و در صورت مراجعه قائم مقام قانونی و یا
                  نماینده قانونی وی اخذ تصویر مدارک معتبرو تائید نمودن آن مطابق بند 5.1   توسط پاسخگو و ضبط آن در پرونده الزامی است .

5-3 ) درج نام و نام خانودگی و مشخصات کامل و نشانی متعاملین و امضاء و  اثر انگشت آنان همچنین قید مشخصات بر روی فرم مخصوص نقل و انتقال 
    و امضاء متصدیان انجام خدمت به طور کامل و خوانا و بدون خط خوردگی  و ممهور نمودن به مهر مرکز یا دفتر خدمات ارتباطی اقدام کننده الزامی است .

5-4 ) فرم نقل و انتقال فیش يا تلفن در دو نسخه ( مخابرات - انتقال گیرنده ) تهیه و تنظیم ، نسخه اول مخصوص مشترک و نسخه دوم مخصوص مخابرات و 
    جهت ضبط در پرونده می باشد .

5-5 ) حضور همزمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده و پرداخت آخرین صورتحساب  صادره جهت نقل و انتقال تلفن الزامی است .

5-6 )تسویه حساب کلیه دیون تلفن یا فیش هنگام تغییر نام الزامی می باشد.

5-7 ) تلفن تخلیه شده قابل انتقال به غیر نمی باشد مگر آنکه تسویه حساب نموده  و نصب مجدد گردیده باشد .

5-8 ) امضاء نمودن تعهدات درج شده در پشت کارت اشتراک از سوی مشترک  جدید الزامی است .

5-9 ) عدم ارائه اسناد رابط مانع از نقل و انتقال نبوده و با ارائه آخرین سند  صلح تغییر نام بلا مانع است .

5-10) در صورت ارائه وکالتنامه توسط نماینده قانونی ، ارتباط بین وکیل و آخرین مشترک می بايد احراز شده و تصویر اسناد ارائه شده بعد از رویت اصل         آنها توسط پاسخگو (برابربند 1-5 ) در پرونده ضبط گردد .

5-11 ) پاسخگو موظف است پس از تنظیم سند انتقال ، بلافاصله اقدام اجرایی  مربوطه ( ورود اطلاعات در دفاتر یا رایانه ) را انجام دهد .

5-12 ) تغییر نام به صورت مشاع و مشارکت امکان پذیر نمی باشد و در صورت  ارائه سند مشارکتی به مخابرات می باید سهم شرکاء به نام یک شخص 
         ( یکی از شرکاء یا خریدار ) تغییر نام یابد .

5-13 ) تلفن بازداشتی قابل انتقال به غیر نمی باشد مگر اینکه رفع بازداشت آن از  سوی مرجع بازداشت کننده اعلام شده باشد .

توضیح تبصره 2:

1-1)   تغییر نام فیش و تلفن مشترک متوفی در صورت حضور همه وراث ( یا نماینده قانــونی با وکالتنامه رسمی ) و با ارائه گواهی انحصار وراثت،   گواهی مالیات بر ارث در مراکز تلفن یا دفاتر خدمات ارتباطی قابل انجام است .

2-1) تغيير مكان تلفن مشترك متوفي به درخواست همه وراث يا نماينده قانوني آنان با ارائه گواهي انحصار وراثت امكان پذير مي باشد .

3-1) در صورت داشتن ورثه صغار ، محجور ( مجنون ، سفیه ، و نظایرآنها )  علاوه بر مدارک فوق الذکر ارائه مجوز اداره سرپرستی جهت واگذاری تلفن از سوی انتقال دهندگان و یا نماینده قانونی آنها الزامی است . انتقال فیش و  تلفن توسط ولی قهری ( پدرياجد پدری ) نیاز به ارائه مجوز اداره  سرپرستی ندارد .

 توضیح ماده 6 )

6-1 ) تغییر مکان مرکز به مرکز تلفن برای مشترک ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) در  محدوده مرز خدمات تلفنی یک شهر در صورت وجود امکانات فنی مخابرات

  و پرداخت هزینه های مربوطه ( هزینه های تغییر مکان ) قابل انجام است .

6-2 ) هزینه مربوط به تغییر مکان برابر تعرفه مصوب جاری شرکت می باشد که در هنگام درخواست تغییر مکان مرکز به مركز ديگر از طریق واریز بانکی يا
                   بر روی صورتحساب کارکرد تلفن از مشترک اخذ خواهد شد .

6-3 ) تسویه حساب کارکرد تلفن عبارت از پرداخت آخرین صورتحساب صادره و سایر دیون تاسررسید مربوطه می باشد .

توضیح تبصره 1 :

1-1 ) فرم بررسی امکانات فنی از تاریخ تکمیل فرم توسط متقاضی یا مشترک در  صورت عدم وجود امکانات فنی به مدت یکسال اعتبار دارد .

2-1 ) فرم بررسی امکانات فنی مثبت از تاریخ جواب واگذاری خطوط تا یکماه اعتبار دارد .

3-1 ) فرم بررسی امکانات فنی که مدت اعتبار آن پایان یافته باشد ، قابل تمدید مجدد نبوده و از درجه اعتبار ساقط است و در صورت درخواست متقاضی

        یا مشترک می باید فرم جدید در اختیار وی قرارداده و مجدداً بررسی امکانات فنی صورت پذیرد .

4-1 ) فرم بررسی امکانات فنی پس از تکمیل باید ثبت سیستم دبیرخانه یا  سیستم  نرم افزار بررسی فنی شده و سپس به واحد واگذاری ارسال گردد .

5-1 ) رسید مخصوص متقاضی یا مشترک می باید دقیقاً تکمیل و در اختیار وی قرار گیرد .

6-1 ) در زمان مراجعه متقاضی یا مشترک و ارائه رسيد مخصوص ، می بایست نتیجه بررسی فنی انجام گرفته ( مثبت یا منفی ) با قید تاریخ بر روی فرم     مذكور توسط پاسخگو درج گردد .

 توضيح تبصره 2 :

 • - مشترك مي تواند مبلغي را بعنوان پيش پرداخت ( علي الحساب ) بدهي كاركرد تلفن خود با قبض المثني پرداخت نمايد .

توضیح ماده 7 :

7-1 ) آخرین قبض کارکرد ، منظور صورتحساب صادره آخرین وضعیت کارکرد تلفن می باشد که توسط شرکت مخابرات صادر شده است .

7-2 ) هزینه های مربوطه ، منظور هزینه تغییر مکان و تغییر نام است که طبق  تعرفه  مصوب شرکت می باشد و از طریق واریز بانکی و یا در صورتحساب
    مشترک منظور و اخذ خواهد شد .

7-3 ) تلفنی که به درخواست مشترک قطع موقت شده است ، در صورت تغییر نام  و یا تغییر نام و مکان به درخواست مالک جدید وصل خواهد شد .

7-4 ) تغيیر نام و مکان تلفن های تخلیه شده ، با وجود امکانات مثبت ( محل قدیم یا محل جدید) پس از نصب مجدد با رعایت سایر مقررات بلا مانع است .

7-5 ) کلیه مقررات مربوطه به فرم بررسی امکانات فنی جهت تغییر نام و مکان توام لازم الاجرا می باشد .

7-6 ) در صورت تقاضای تغییر نام و مکان تلفن مشترک متوفی توسط ورثه ،تلفن می باید ابتدائاً به نام یک شخص ( یکی از ورثه یا خریدار ) تغییر نام  یابد و    سپس تغییر مکان انجام پذيرد .

7-7 ) با توجه به اینکه مالکیت امکانات فنی با شرکت می باشد در صورت  تقاضای  تغییر نام و مکان توام تلفن مذکور ، تشخیص وجود یا عدم وجود امکانات

        فنی در محل جدید با شرکت مخابرات خواهد بود .

7-8 ) در خصوص تلفنهایی که دارای سرویس ویژه ADSL - 1N و غیره می باشند ، به هنگام تغییر نام ، اخذ تعهد از مشترک جدید و تکمیل فرم مربوطه الزامی است .    

توضيح تبصره 1 :

 • 1-1) بالاترين مقام اجرايي براي تغيير نام تلفن در وزارتخانه ها : وزير ، در صورت  تفويض اختيارمعاونين مالي و اداري و ساير معاونت ها، و در   

          موسسات و شركت هاي وابسته : مديران عامل ، در نهادها و ارگان ها روساي آنها ، و دراستان ها بالاترين مقام اجرايي دستگاه صاحب امتياز تلفن با معرفي نماينده     جهت تنظيم سند مي باشد و درخواست تغييرمكان تلفن دولتي با درخواست  بالاترين مقام اجرايي شهرستان مربوطه با رعايت شرايط فوق الذكر قابل انجام است .

 • 1-2) مقررات و ضوابط مربوطه به تلفنهاي دولتي همان مقررات مربوط به تغيير نام و مكان تلفن عادي خواهد بود .

 توضيح تبصره 2 :

1-1)    تغيير نام تلفن هاي دولتي بنام اشخاص حقيقي با مسئوليت و رعايت مقررات حاكم فقط از سوي مقامات تعيين شده سازمان صاحب امتياز تلفن 
     با رعايت بند 7-9 تبصره 1 امكان پذير است .

          2-1)   مقررات و ضوابط مربوطه ، همان مقررات مربوطه به تغيير نام تلفن عادي مي باشد .

توضيح ماده 8 :

8-1 )   تعويض شماره به درخواست مشترك و در صورت موافقت مخابرات  مشمول هزينه برابر تعرفه مصوب جاري شركت مي باشد .

8-2 )   درخواست تعويض شماره از طريق مشترك تلفن يا قائم مقام قانوني و يا  نماينده قانوني وي در صورتي كه در وكالتنامه قانوني وكيل صراحت

          داشته باشد امكان پذير مي باشد .

توضيح تبصره 1 :

1-1 )تعويض شماره به ضرورت فني ( كابل برگردان ) بصورت محدود در  محدوده يك كافو مي بايد حداقل يك ماه قبل از انجام تغيير شماره به صورت 
         كتبي از طريق پست سفارشي به مشترك اعلام شود .

2-1) تغيير شماره و برگردان در سطح شهر توسط روابط عمومي از طريق  رسانه هاي جمعي به اطلاع عموم رسانده خواهد شد .

 

 

فصل چهارم

خارج از مرز

توضيح ماده 9 :

9-1 ) دايري تلفن در خارج از مرز بنا به درخواست متقاضي و پرداخت هزينه هاي مربوطه پس از فراهم شدن امكانات فني ميسر مي باشد .

9-2 ) در صورت وجود امكانات در محل مورد تقاضا هزينه خارج از مرز تعلق گرفته ودر صورت عدم وجود امكانات برابر ضوابط اجرائي طرح اختصاصي هزينه تعلق مي گيرد .

9-3 )  مرز مصوب خدمات تلفني مبناي محاسبه خارج از مرز مي باشد .

9-4 )  تلفن درخواستي مشترك در خارج از مرز خدمات تلفني از نزديك ترين مركزتلفن داير خواهد شد و چنانچه پس از دايري تلفن ، مركز جديدي نزديكتر از
 مركز قبلي به نشاني مشترك تاسيس گردد ، شماره فعلي مشترك تخليه و يك شماره تلفن از مركز جديد به نام وي تخصيص خواهد يافت . در اينگونه 
موارد هزينه دريافتي بابت خارج از مرز قابل استرداد نمي باشد .

توضيح ماده 10 :

10-1 ) تغيير مكان و نام و مكان توام تلفن به خارج از مرز خدمات تلفني در صورت وجود امكانات با رعايت ماده 9-1 و ساير مقررات بلامانع خواهد بود .

10-2 )  متقاضي يا مشترك جهت انجام درخواست انتقال به خارج از مرز مي بايد فرم بررسي امكانات فني را تكميل نمايد.

10-3 )  در صورت وجود امكانات فني در خارج از مرز ، هزينه خارج از مرز بر  مبناي كيلومتر و متراژ كابل و تعرفه جاري شركت  محاسبه و اخذ مي گردد.

10-4 ) قيد جمله « هزينه خارج از مرز » در محل تعيين شده روي قبض بانكي  الزامي است.

10-5 ) در صورت تغيير مكان و تغيير فاصله خارج از مرز چنانچه متراژ فاصله كمتر از محل قبلي شود مبلغي به عنوان كاهش مسافت خارج از مرز به مشترك مسترد نخواهد شد.

10-6 ) در صورتيكه مسافت خارج از مرز افزايش يابد چنانچه در مسير كابل  قبلي  باشد مابه التفاوت هزينه خارج از مرز ( ميزان افزايش يافته ) محاسبه و از 
      مشترك اخذ خواهد شد.

10-7 ) چنانچه افزايش مسافت خارج از مرز محل تقاضا در مسير كابل قبلي  نباشد و از كابل ديگري استفاده شود ، هزينه كل و كامل مسافت خارج از    مرز از ابتدا مرز خدمات تلفني محاسبه و از مشترك دريافت خواهد شد.

0-8 ) انتقال تلفن از خارج از مرز به داخل مرز فقط مشمول هزينه تغيير مكان شده و هزينه ديگري تعلق نمي گيرد و در صورتيكه در قبل هزينه اي جهت        طرح اختصاصي يا خارج  از مرز واريز شده باشد بعنوان هزينه تلقي شده  و قابل برگشت نمي باشد .

10-9 ) در فرم قراردادي كه بين مشترك و شركت براي دايري و تغيير مكان  تلفن  در خارج از مرز تنظيم مي گردد ، قيد اينكه كليه اقلام و تجهيزات مورد  استفاده در دايري تلفن خارج از مرز در مالكيت مخابرات بوده و در  صورت  جمع آوري خطوط ( چه به درخواست مشترك و چه به جهت توسعه مرز 
 خدمات مخابراتي ) قابل استرداد به مشترك نيست ، الزامي است .

توضيح تبصره 1:

1-1 )  در صورتيكه متقاضي يا مشترك كتبا درخواست استفاده از طرح اختصاصي در خارج از مرز را بنمايد، هزينه هاي مربوط بر اساس دستورالعمل مربوطه محاسبه و از متقاضي يا مشترك اخذ خواهد شد.

2-1 )   چنانچه متقاضي يا مشترك هزينه هاي طرح اختصاصي را بر اساس دستور العمل مربوطه پرداخت نمايد مشمول هزينه خارج از مرز نميباشد.

3-1 )   چنانچه طرح اختصاصي براي قسمتي از مسير اجرا شود ، آن قسمت مشمول هزينه هاي برآورد شده طرح اختصاصي و قسمتي از مسير كه  
   داراي امكانات موجود مي باشد هزينه خارج از مرز از متقاضي يا مشترك اخذ خواهد شد.

4-1 )   كليه امكاناتي كه به جهت اجراي طرح اختصاصي براي متقاضي يا  مشترك در مسير تلفن نصب شده باشد مطابق قرارداد في مابين پس از           نصب و دايري تلفن متعلق به شركت مخابرات و با مالكيت شركت مي باشد .

توضيح تبصره2 :

 1- 1 )  دايري تلفن در داخل مرز تلفني كافوهاي نوري مشمول هزينه خارج از  مرزنمي باشد

 2- 1 )  انتقال تلفن در داخل مرز تلفني كافوهاي نوري مشمول هزينه تغيير مكان شده و هزينه خارج از مرز به آن تعلق نمي گيرد.

 3-1 )  انتقال تلفن به خارج از مرز تلفني كافوهاي نوري و حدفاصل مرز  جزيره اي و مرز تلفني مشمول هزينه خارج از مرز مي گردد.

4-1 )   محاسبه خارج از مرز شهرك هاي اقماري ومحدوده مرز كافوهاي نوري  براساس مرز تبيين شده به مركزيت كافوي نوري و آخرين پست خواهد بود.

  5 -1 ) اماكني كه در محدوده خارج از مرز خدمات تلفني مرزهاي جزيره اي يا  شهرك اقماري يا كافوهاي نوري مي باشند از ابتداي مرز خدمات تلفني 
    همان محدوده محاسبه و هزينه دريافت خواهد شد.

 

فصل پنجم :

قطع و وصل تلفن

توضيح ماده 11:

      11-1 ) مدارك معتبر براي شركت مخابرات از سوي استفاده كننده عبارتنداز:            

وكالتنامه رسمي ، اقرار نامه رسمي ، اجاره نامه رسمي ، اجاره نامه عادي معتبر كه در بنگاه معاملات املاك تنظيم و شماره تلفن در آن قيد   گرديده وممهور به مهر بنگاه باشد .

11-2 )  تسويه حساب كاركرد منظور ارائه قبض پرداختي آخرين دوره كاركرد  تلفن كه توسط شركت مخابرات صادر شده باشد .

11-3 ) منظور از ديون جاري آنست كه چنانچه امكان صدور صورتحساب  كاركرد تا تاريخ قطع باشد ، پس از صدور و تحويل آن به مشترك مي بايست 
    توسط وي پرداخت گردد.

11-4 ) در صورتيكه قطع تلفن توسط استفاده كننده يا احدي از وراث صورت پذيرد ، تعهدي با مضمون پاسخگوئي به ساير مدعيان احتمالي يا ساير ورثه از وي دريافت و در پرونده ضبط مي گردد.

11-5 ) به منظور قطع تلفن توسط احدي از وراث ، ارائه گواهي انحصار وراثت و يا گواهي فوت توسط وراث درجه يك با رعايت بند 11-4 ضروري است .

11-6 ) تصوير برابر اصل شده كليه مدارك ارائه شده فوق ، پس از رويت و تائيد توسط پاسخگو در پرونده  مشترك ضبط مي گردد.

11-7 ) مسدود نمودن صفر دوم بنا به درخواست مشترك تلفن و يا قائم مقام و يا    نماينده قانوني وي و همچنين استفاده كننده تلفن در صورت ارائه مدارك 
 مندرج در بند (11-1 ) با اخذ هزينه برابر تعرفه مصوب جاري و تسويه   حساب كاركرد تلفن بلامانع است .

11-8 ) بازنمودن صفر دوم تلفن مشمول پرداخت هزينه نمي گردد.

11-9 ) باز نمودن صفر دوم تلفن توسط استفاده كننده در صورتيكه انسداد آن  بنا به درخواست وي صورت گرفته شده باشد تا پايان اعتبار اجاره نامه 
 مربوطه بلامانع است .

11-10)  صفر دوم تلفنهاي دولتي در بدو دايري براي يك بار بدون اخذ هزينه  مسدود شده  در صورت نياز به باز نمودن آن با تقاضاي كتبي ومعرفي نماينده ازسوي بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و تسويه حساب كاركرد تلفن امكانپذير مي باشد .

11-11) مسدود نمودن صفر اول تلفن بنا به درخواست مشترك باستثناء تلفنهاي مربوط به نيروي انتظامي و نظامي امكانپذير نمي باشد .

توضيح تبصره 1:

درخواست كننده قطع موقت متعهد و ملزم است كه صورتحساب هاي صادره در مدت قطع را در هر دوره و در مدت مقرر پرداخت نمايد و در صورت تمايل به ارسال صورت حساب به نشاني مورد نظر ( غير از آدرس نصب ) مي بايست آنرا كتباً اعلام نمايد.

توضيح ماده 12:

1-1 )   وصل تلفن توسط استفاده كننده اي كه شخصاً درخواست قطع تلفن را نموده است بلامانع مي باشد .

2-1 )  مدارك معتبر جهت وصل تلفن از سوي استفاده كننده مدارك مندرج در ماده ( 11-1 ) مي باشد.

توضيح تبصره 3:

12-3)    در صورت اعتراض مشترك به قطع يا وصل تلفن توسط استفاده كننده درخواست مشترك ملاك عمل قرار گرفته ، وبه منظور حـل اختلاف ،

 استفاده كننده به مرجع قضايي راهنمايي گردد.

توضيح ماده 13:

13-1) قطع و وصل تلفن شركت منحله با دريافت تصوير آگهي انحلال آن شركت مندرج در روزنامه رسمي و در مورد شركت ورشكسته با درخواست مدير تصفيه و ارائه نامه رسمي اداره تصفيه جهت قطع و وصل تلفن انجام مي پذيرد.

 

فصل ششم

قطع و وصل بعلت بدهي

توضيح ماده 14:

14-1) هر گاه مشترك صورتحساب خود را ( مبلغ قابل پرداخت تا سقفي كه هيئت مديره استانها تصويب مي كنند) پرداخت ننماييد( بدون توجه به تعداد 

         دفعات بدهي ) در ليست مشتركين بدهكار منظور و تلفن وي ابتدا براي حداكثر مدت دو ماه به صورت يكطرفه و پس از آن قطع كامل خواهد شد و بعد از گذشت 15 روز از زمان قطع كامل با مهلت يك ماهه طي يك اخطار كتبي با پست سفارشي مراتب را به مشترك اعلام خواهد نمود و در صورت  عدم پرداخت بدهي تلفن مربوطه جمع آوري و تخليه ميگردد.

تبصره 1 :   توضيح ندارد.

توضيح تبصره 2:  

1-1 ) مهلت قانوني جهت سلب اشتراك تلفن پس از زمان تخليه مي تواند بنا به صلاحديد هيات مديره از يك ماه تا يك سال باشد.

2-1) منظور از وصل مجدد و هزينه وصل دريافت هزينه نصب مجدد مي باشد .

3-1) در صورتيكه مشترك يا استفاده كننده ، بدهي تلفن را در مهلت تعيين شده  در اخطار كتبي پرداخت نموده باشد  و شركت سهواً تلفن را تخليه يا 
  سلب امتياز نمايد ، در صورت تائيد امور مالي مبني بر پرداخت به موقع صورتحساب ، تلفن تخليه يا سلب امتياز شده بدون اخذ هزينه مجدداً نصب و با حداكثر امكانات اعاده وضعيت خواهد شد.

4-1 ) تلفنهائي كه بدهي كاركرد آنان قبل از انقضاء مهلت مقرر پرداخت گرديده است و مانده بدهي مربوطه از حداقل كاركرد دوره كمتر مي باشد ، مشمول سلب امتياز نمي گردد .

توضيح ماده 15:

15-1) چنانچه مشترك با دريافت اخطاريه مهلت يك ماه و قبل از تخليه تلفن مراجعه و بدهي كاركرد تلفن و هزينه وصل را واريز نمايد، تلفن وصل خواهد شد.

توضيح ماده 16:

16-1)  تلفن سلب اشتراك شده ، در صورت مراجعه مشترك يا قائم مقام قانوني و يا نماينده قانوني وي و با اخذ بدهي ها و پرداخت هزينه اتصال با اولويت درنظرگرفته شده در آدرس اوليه يا جديد ( در صورت وجود امكانات فني وشماره ) بنام مشترك داير خواهد شد.

توضيح تبصره 1:

1-1 ) مراكز تلفني با هماهنگي مناطق موظفند پس از سلب اشتراك تلفن ( حداكثرظرف2 هفته ) پرونده را جهت وصول مطالبات به اداره كل امور ماليارسال نمايند.

2-1 ) امور مالي مسئول وصول مطالبات از مشتركين بوده و وفق مقررات و در صورت عدم امكان وصول مطالبات و پس از سلب اشتراك مراتب را حداكثرظرف 2 ماه به دفتر حقوقي جهت پي گيري و  وصول مطالبات شركت  از طريق مراجع قضايي منعكس خواهد نمود.

3-1) در صورت عدم امكان وصول مطالبات به هر دليل ، دفتر حقوقي مراتب را در هر سال مالي به هيات مديره استان جهت اتخاذ تصميم منعكس خواهدنمود.

توضيح تبصره 2:  توضيح ندارد.

 

فصل هفتم :

دخالت در سيم كشي و منصوبات تلفن

توضيح ماده 17:

17-1)  نشاني تلفن محلي است كه در پرونده تلفن مشخص شده و انتقال آن به هرنشاني  ديگر بدون هماهنگي با مخابرات ممنوع بوده و غير مجاز تلقي 
  مي گردد.

17-2)   ارتباط تلفن از طريق دستگاه بيسيم با برد غير مجاز بدون اخذ مجوز  ممنوع بوده و در صورت گزارش سازمان تنظيم مقررات مشمول قطع  خواهد شد.

17-3)  براي مشتركيني كه سيم كشي فرعي يا غير مجاز نموده اند در مرحله اول  اخطاريه اي به صورت مكتوب و با پست سفارشي با مهلت 15 روز از

  تاريخ صدور ارسال مي شود .

17-4)  پس از اتمام مهلت اخطار بند 17-3 ، مامورين مخابرات از محل نصب تلفن  بازديد به عمل آورده و در صورت جمع آوري سيم كشي غير مجاز 

  مراتب در پرونده ضبط و نگهداري مي گردد. در غير اينصورت ضمن قطع  تلفن سوابق در پرونده بايگاني مي گردد.

17-5)  در صورتيكه مشترك يا قائم مقام قانوني وي يا احدي از ورثه تلفن با ارائه آخرين قبض پرداخت شده و  تسويه حساب ديون مراجعه و  تقاضاي وصل تلفن را نمايد پس از اخذ تعهدات، مامورين مخابرات مجدداً  از محل  بازديد  ودر صورت جمع آوري سيم كشي غير مجاز ، نسبت به  وصل اقدام  خواهد شد.

17-6)  در صورت عدم مراجعه مشترك يا قائم مقام قانوني وي يا احدي از ورثه؛ تلفن در حالت قطع باقي مانده و چنانچه بدهي هاي تلفن به موقع  پرداخت نشود ، مشمول مقررات مربوط به تلفن هاي بدهكار خواهد شد.

17-7)  چنانچه پس از وصل تلفن ، مشترك براي نوبت دوم  مجدداً مرتكب  سيم كشي غير مجاز  گردد تلفن مشترك ابتدا قطع و سپس اخطاريه كتبي با

          مهلت 15 روزه با پست سفارشي به نشاني تلفن ارسال مي گردد.

17-8)  در صورت مراجعه مشترك يا قائم مقام قانوني وي يا احدي از ورثه و  اخذ تعهد كتبي و پرداخت آخرين قبض  با بازديد از نشاني  تلفن و در          صورت تاييد جمع آوري منصوبات غير مجاز توسط مامورين مخابرات تلفن وصل مي گردد.

17-9)  در صورت عدم مراجعه در مرحله دوم سيم كشي غير مجاز ، تلفن   مشترك حداكثر به مدت 6 ماه قطع مانده و سپس تخليه و مشمول           مقررات تلفن هاي بدهكار خواهد شد.

 • 17-10) در صورت مراجعه مشترك يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي پس از  تخليه  تلفن ، با اخذ تعهد مرحله دوم سيم كشي غير مجاز و پرداخت كليه ديون و هزينه نصب مجدد ، تلفن با همان شماره يا شماره جديد داير مي گردد.

17-11)   در صورت مراجعه مشترك يا قائم مقام قانوني وي پس از سلب امتياز  تلفن و پرداخت كليه بدهي ها و اخذ هزينه اتصال تلفن برابر تعرفه جاري

      در همان محل يا محل جديد با شماره جديد داير مي گردد.

17-12)  در صورت تكرار سيم كشي غير مجاز براي مرحله سوم تلفن مشترك تخليه و سلب امتياز مي گردد.

17-13)   هرگونه استفاده و بهره برداري عمومي از تلفن در كليه اماكن ممنوع بوده و درصورت مغايرت همانند دستورالعمل سيم كشي غير مجاز با

             مشترك رفتار خواهد شد.

 • 17-14) در صورت سيم كشي غير مجاز كه منجر به ايراد خسارت به تاسيسات مخابراتي گردد شركت  مجازبه قطع تلفن و ساير امكانات

             مخابراتي مشترك مي باشد .

 

 

فصل هشتم

مزاحمت تلفني

 

دستورالعمل اجرايي مزاحمت تلفني به صورت جداگانه تهيه و تصويب گرديده كه طبق آن اقدام خواهد شد. 

 

 

فصل نهم

تلفن هاي بازداشتي

توضيح ماده 19:

19-1 ) تلفن تخليه ، سلب امتياز شده و تلفن ثابت اعتباري ، قابل بازداشت نمي باشد .

توضيح تبصره :

 تعويض شماره به ضرورت فني با اعلام شماره جديد به مرجع بازداشت كننده بلامانع است

توضيح ماده 20 :

در صورتي دستور بازداشت تلفن به اجرا گذاشته مي شود كه مشخصات مشترك بصورت كامل شامل نام و نام خانوادگي مشترك ، نام پدر و شماره شناسنامه اعلام شده  با مشخصات مندرج در پرونده تلفن مطابقت داشته باشد، در غير اينصورت عدم بازداشت بدليل مغايرت مشخصات به مرجع قضايي طي مكاتبه اي اعلام خواهد شد: بديهي است چنانچه  صرفاً شماره تلفن از سوي مرجع قضايي اعلام شده باشد ، بازداشت تلفن الزامي ميباشد.

توضيح ماده 21:

21-1 )در صورت تقاضاي قطع توسط مراجع قضايي ، تلفن قطع شده و ميزان بدهي مشترك تا تاريخ آخرين دوره قبض صادره و در صورت امكان به روز توسط شركت به مرجع مربوطه اعلام خواهد شد.

 

21-2) تلفني كه در بازداشت مرجع مي باشد قابل قطع از طريق مراجع ديگر نمي باشد .

21-3) در صورتيكه انتقال تلفن بازداشت شده ازطريق مزايده به نفع محكوم له انجام شود كليه بدهي و ديون مخابرات تا تاريخ انتقال مي بايست توسط انتقال گيرنده يا ذينفع تسويه حساب شود.

توضيح ماده 22:

1-1)   چنانچه تلفن در بازداشت مرجعي باشد و مرجع ديگري تقاضاي بازداشت تلفن را بنمايد موضوع بازداشت بودن تلفن به مرجع جديد اعلام  مي گردد.

2-1)   امكان در اولويت بعدي قرار گرفتن بازداشت تلفن مي بايست به مرجع ديگر متقاضي بازداشت اعلام شود.

3-1)   چنانچه تلفن برابر مقررات مشمول تخليه ، جمع آوري و سلب امتياز گردد،  انجام عمليات مذكور پس از اعلام موضوع به مرجع بازداشت كننده طي      نامه    كتبي با مهلت يكماهه با اخذ نظريه دفتر حقوقي انجام خواهد شد.

توضيح تبصره1:

 • 22-4) چنانچه مشترك درخواست انجام خدمات تغييرنام ، تغيير مكان، تغييرنام و مكان، تعويض شماره و يا دايري مجدد تلفن تخليه شده را كه از سوي

           مراجع ذيربط در بازداشت مي باشد را بنمايد مي بايست مجوز لازم از مرجع بازداشت كننده اخذ و ارائه نمايد.

 

فصل دهم :

تلفن سرويس

 ماده 23: توضيح ندارد. 

 

فصل يازدهم

تلفن موقت و اعتباري

 ماده 24: توضيح ندارد . 

 تلفن موقت

توضيح تبصره1:

          واگذاري تلفن موقت در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي و يا حقوقي  ( خصوصي ) پس از ارائه درخواست كتبي از سوي متقاضي و موافقت           مدير عامل استان امكانپذير خواهدبود. ليكن متقاضي بايد تلفن ديگري را با  تقاضاي كتبي مشترك جهت محاسبه كاركرد تلفن و وصول مطالبات مخابرات از آن معرفي نمايد.

توضيح تبصره2:

          از تلفن موقت مبلغي تحت عنوان هزينه اتصال دريافت نمي گرددو صرفاً هزينه نصب و كاركرد تلفن اخذ مي گردد .

توضيح تبصره3:

1-1) واگذاري تلفن موقت در خارج از مرز در صورت وجود امكانات فني با اخذ هزينه خارج از مرز برابر تعرفه مصوب شركت بلامانع است .

2-1) در صورت عدم وجود امكانات فني در خارج از مرز و تمايل متقاضي به اجراي طرح اختصاصي براي واگذاري تلفن موقت برابر دستورالعمل طرح اختصاصي اقدام و سپس تلفن موقت واگذار مي گردد.

تلفن  ثابت اعتباري :

24-5)   مبلغ هزينه نصب تلفن ثابت اعتباري برابر تلفن ثابت عادي خواهد بود.

24-6  ) تلفن ثابت اعتباري بر اساس پيش پرداخت ارائه شده امكان ارتباط را دارد.

24-7)   تعرفه مكالمه تلفن ثابت اعتباري داراي تعرفه خاص خواهد بود كه به  تصويب مجمع و مراجع قانوني خواهد رسيد.

24-8)  تلفن ثابت اعتباري با تهيه اعتبار و شارژ مجدد در زمان مقرر امكان ادامه كاركرد را با همان شماره خواهد داشت .

24-9)   آبونمان تلفن ثابت اعتباري مبلغي است كه به تصويب مجمع و مراجع قانوني خواهد رسيد.

24-10)  در صورت عدم استفاده مشترك از تلفن ثابت اعتباري دريافت شده بر مبناي شارژاوليه و كسر آبونمان  و اتمام اعتبار، ارتباط آن قطع شده و امكان استفاده از آن مستلزم شارژ مجدد مي باشد . 

24-11)  در صورت اتمام شارژ تلفن ثابت اعتباري شماره مربوطه به مدت 3 ماه  بصورت يكطرفه براي مشترك نگهداري مي شود.

24-12)  تغيير مكان تلفن هاي اعتباري در صورت تقاضاي مشترك و شارژ اعتبارمربوطه از ناحيه وي و وجود امكانات فني در محل تقاضا بادريافت هزينه مربوطه قابل انجام است .

ماده 25: توضيح ندارد .

توضيح ماده 26 :

 • 26-1) واگذاري امكانات جديد و يا هر گونه نقل و انتقال امكانات مخابراتي مشترك در هنگام بدهي ساير امكانات ممنوع مي باشد .

توضيح ماده 27: توضيح ندارد.

توضيح ماده 28:

در صورت مراجعه وكيل با وكالت نامه رسمي مي بايست در متن وكالت نامه شماره تلفن مورد نظر و اختيار استفاده از خدمات تلفن ثابت قيد شده باشد و همچنين استفاده كننده مي تواند در صورت ارائه اجاره نامه عادي معتبر كه در بنگاه معاملات املاك تنظيم و شماره در آن قيد شده و ممهور به مهر بنگاه باشد تقاضاي دريافت ليست ريز مكالمات اعم از بين شهري و بين الملل را بنمايد.

توضيح ماده 29:

29-1)  برقراري و يا  حذف و يا اصلاح سرويس هاي تلفن ثابت ( از قبيلسرويس ويژه+ IN و ....) با مراجعه مشترك يا قائم مقام قانوني و يا

         نماينده قانوني وي و ارائه تقاضا نامه كتبي و تنظيم توافقنامه و فرم مربوطه امكانپذيرمي باشد .

29-2)  برقراري و يا حذف ADSL با مراجعه مشترك يا قائم مقام قانوني و يا نماينده قانوني وي و استفاده كننده با ارائه اجاره نامه معتبر امكان پذير ميباشد.

29-3)  ثبت اطلاعات اشخاص به نام مشاغل در رديف اطلاعات 118 بر اساس ارائه مدارك مثبته از مراجع ذيصلاح با تعرفه مربوطه بلامانع مي باشد .

 

توضيح ماده 30:

در صورت ايجاد امكان عرضه خدمات از طريق سامانه الكترونيكي ( سايت تحت وب ) متقاضي مي بايست شخصاً يا توسط نماينده قانوني خود ( با ارائه وكالتنامه رسمي ) فرم استفاده از خدمات را تنظيم نموده و به مراكز تلفن يا دفاتر خدمات ارتباطي مراجعه و پس از احراز هويت و تنظيم فرم استفاده از خدمات اينترنتي و ارائه تسويه حساب كاركرد تلفن توسط متصدي دفتر نسبت به دريافت كلمه عبور و اسم رمز خود اقدام نمايد.

***

        اين دستور العمل در 21 صفحه و مشتمل بر 30 ماده و 24 تبصره توسط دفتر حقوقي شركت مخابرات استان تهران با مشاركت نمايندگان دفتر بازرسي - دفتر نوسازي و تحول اداري - اداره كل امور مالي و مناطق تلفني تهيه و تنظيم گرديده است .

سهام

قیمت پایانی سهام: 6195
قیمت روز قبل: 6007