صفحه اصلي > درباره شرکت > آمار فعالیت های شرکت 

آمار فعالیت های شرکت

 

عملکرد مخابرات منطقه تهران پس از خصوصی سازی

شاخص

واحد شمارش

آبان 88

پایان آذر 97

درصد رشد

تلفن های منصوبه

شماره

7319620

8731467

19.3

تلفن های مشغول بکار

شماره

6376957

7094274

11.2

ضریب نفوذ تلفن ثابت

شماره

44.4

52

17.1

فیبر نوری

شماره

7899

12730

61.2

سرویس شبکه هوشمند

شماره

18509

52336

182.8

سهام

قیمت پایانی سهام: 6195
قیمت روز قبل: 6007